Psykolog Lisbeth Lindahl

Coachning

Till skilllnad från psykoterapi handlar coachning inte om behandling utan om hjälp till självhjälp.  Du får som enskild individ stöd i din fortsatta utveckling utifrån de mål du själv har formulerat. Om du inte har formulerat några mål är det där vi börjar samtalet.  

Coachning bygger på ett aktivt förhållningssätt där jag som coach lyssnar och stöder dig i din fortsatta utveckling. Coachning bygger på att du blir medveten om dina styrkor och använder dig av dem. 

Du lär dig att hantera olika situationer på ett mer optimalt sätt och lär dig formulera mål och ta dig förbi hinder. Du tränas på att formulera mål för egen del och att formlera strategier för att nå dessa.

Den teoretiska utgångspunkten för coachning är bland annat positiv psykologi, systemteori och kognitiv teori.

Coachning kan användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas som ledare, att hitta nya strategier i karriären eller för att nå viktiga mål i livet. 

Upplägg 

Att jobba professionellt med coachning kräver gedigen psykologisk kunskap om inre psykologiska processer; vilka mentala faktorer som motiverar en människa respektive hindrar henne från att komma vidare. Välj därför en coach med livserfarenheter och utbildning.

Coachning innehåller samtal mellan coachen och klienten där klienten tar huvudansvar för sin utveckling utifrån en strategi som tas fram för att uppnå målsättningar. Du får i uppgift att genomföra saker i linje med strategin mellan våra samtal. Det finns inget bestämt antal gånger eller tidsram för coachning. Det kan vara en fördel att arbeta över längre tid och ha lite glesare kontakt än vid psykoterapi.

"Mina erfarenheter som pedagog, chef och mentor används i arbetet som coach. "